ფასები


თანამშრომელთა მართვა

$5 USD/თვეში

ყოველ თანამშრომელზე
14 დღე უფასო საცდელი

$50 USD/წელში

ყოველ თანამშრომელზე
14 დღე უფასო საცდელი

მართეთ უფლებები, თვალი ადევნეთ დროის ბარათს და თანამშრომლების გაყიდვებს

$50 USD/თვეში შეუზღუდავ თანამშრომლებისთვის

$500 USD/წელში შეუზღუდავ თანამშრომლებისთვის


დამატებითი ინვენტარის მართვა

$25 USD/თვეში *

თითო დაწესებულებაზე
14 დღე უფასო საცდელი

$250 USD/წელში *

თითო დაწესებულებაზე
14 დღე უფასო საცდელი

შექმენით შესყიდვის ორდერები, განხილეთ ინვენტარის შეფასება და მართეთ საქონლის რაოდენობა

* თუ გყავთ 2-ზე მეტი დაწესებულება, დაგვიკავშირდით სპეცშეთავაზებისთვის

* თუ გყავთ 2-ზე მეტი დაწესებულება, დაგვიკავშირდით სპეცშეთავაზებისთვის


სუპერ ჩქარი პასუხი და ტექნიკური მხარდაჭერა ქართულად

ფასები მითითებულია დღგს ჩაუთვლელად